Ugovor o nabavci usluga osiguranja se dodeljuje ponuđaču DDOR Novi Sad a.d.o, filijala Pančevo.